Pages

26 July 2014

Nguyên Van Kham named My Tho Bishop

Bishop Pierre Nguyên Van Kham was named Bishop of My Tho, Viet Nam.

The diocese had been vacant since then-Bishop Paul Bùi Văn Ðoc was named Coadjutor Archbishop of Thành-Phô Hô Chí Minh (Hôchiminh Ville) in September 2013.

Bishop Nguyên Van Kham had been serving as Auxiliary Bishop of Thành-Phô Hô Chí Minh.

Blog Archive