Pages

17 August 2013

Vu Dình Hiêu succeeded as Bùi Chu Bishop

Bishop Thomas Vu Dình Hiêu succeeded as Bishop of Bùi Chu, Viet Nam following the death of Bishop Joseph Hoàng Văn Tiem, S.D.B..

Bishop Vu Dình Hiêu had been serving as Coadjutor Bishop of the same diocese.

Blog Archive